Menü Bezárás

A tájékoztató az Agrár Vizsgaközpont által szervezett vizsgákra terjed ki, amelyekre megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik. A vizsgaközpont tevékenységét a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálta. A vizsgaközpont a tanúsítás érvényességi körét lefedő KEOR szám alá tartozó szakmák, szakképesítések esetében szervez vizsgákat. 

Tájékoztatjuk, hogy a vizsgára jelentkezéssel vagy szerződéskötéssel, hozzájárul az adatai jogszabályon alapuló adatkezeléséhez. Az Agrár Vizsgaközpontnál érvényben lévő Adatkezelési tájékoztató, valamint az Adatvédelmi szabályzat honlapunkon a Dokumentumok menüpont alatt megtekinthető.

Az Agrár Vizsgaközpontban elérhető szakmai vizsgák listáját ITT , a képesítő vizsgák listáját pedig ITT találja. 

Amennyiben a lent felsorolt kérdések között nem találta meg az Önnek szükséges választ, kérjük írja le kérdését a Kapcsolatok menüponton belül, és hamarosan válaszolni fogunk.

EUROPASS Bizonyítvány kiegészítő igényléséről vizsgázók számára

A tanulók, illetve a képzésben résztvevő felnőttek a vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján a Vizsgaközpontnál rendszeresített jelentkezési lapon jelentkezhetnek.

A jelentkezési lap benyújtásának határideje szakmai / képesítő vizsgára:
 1. a február–márciusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszakot megelőző év december hónap első napja,
 2. a május–júniusi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve február hónapjának tizenötödik napja,
 3. az október–novemberi vizsgaidőszak esetén a vizsgaidőszak éve augusztus hónapjának utolsó munkanapja,
 4. A részszakma megszerzésére irányuló vizsga időpontját a Vizsgaközpont határozza meg, melyet saját honlapján közzétesz.
 5. A képesítő vizsgára való jelentkezési lap benyújtásának határidejét a vizsgaközpont határozza meg, melyet saját honlapján tesz közzé.
A jelentkezési lap érvénytelen, ha:
 • hiányosan vagy rosszul kitöltött,
 • nincs aláírva vagy a jelentkezőt nem lehet beazonosítani, vagy
 • határidőn túl érkezett meg.
Elutasításra kerül a jelentkezés, ha a szükséges díjfizetés (amennyiben a vizsgázó vizsgadíj fizetésére kötelezett) határidőre nem történik meg.

A jelentkezési lapot letöltheti: Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a jelentkezési lap második oldalán található vizsgázói nyilatkozatokat!

Jelentkezés beérkezéséről a vizsgaközpont, a beküldőnek elektronikus visszajelzést ad. Kérjük, hogy a jelentkezési lap benyújtását követően rendszeresen ellenőrizze beérkező elektronikus leveleit!
A szakmai vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki érvényes jelentkezési lappal rendelkezik, illetve a képzési és kimeneti követelményekben (a továbbiakban: KKK) található feltételeket teljesítette. A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani – rendelkezésre állás esetén – a valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítését igazoló, a képző által kiállított hiteles dokumentumokat.

A jelentkezőnek legkésőbb a szakmai vizsga megkezdéséig igazolnia kell, hogy a szakmai vizsgára bocsátáshoz szükséges, a KKK-ban meghatározott esetleges további feltételekkel is rendelkezik. Az Ön által választott szakmai vizsga megkezdéséhez szükséges feltételeket tartalmazó leírást ITT találja.

A jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumokat a Vizsgaközpont ellenőrzi. A jelentkezési határidő lejárta után legfeljebb 10 nappal a jelentkező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap a jelentkezés elfogadásáról, illetve felszólítást kaphat a hiányzó dokumentumok pótlásáról.

Amennyiben a jelentkező a jelentkezéskor, vagy legkésőbb a szakmai vizsga megkezdéséig nem igazolja, hogy megfelel a szakmai vizsgára bocsátás feltételeinek, úgy jelentkezését a vizsgaközpont törli, melyről a jelentkező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap.

Képesítő vizsgára csak az a jelentkező bocsátható, aki a vizsgára jelentkezés, illetve a programkövetelményekben (a továbbiakban: PK) található vizsgára bocsátáshoz szükséges előfeltételeket teljesítette. A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg – rendelkezésre állás estén - kell benyújtani a képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítványt, illetve minden egyéb, az érintett vizsgához tartozó PK-ban a vizsgára bocsátás előfeltételének meglététét igazoló dokumentumot. Az Ön által választott képesítő vizsga megkezdéséhez szükséges feltételeket tartalmazó leírást ITT találja.

A jelentkezéshez csatolt igazoló dokumentumokat a Vizsgaközpont ellenőrzi. Jelentkezési határidő lejárta után a jelentkező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap a jelentkezés elfogadásáról, illetve ha szükséges felszólítást a hiányzó dokumentumok pótlásáról.

Amennyiben a jelentkező a jelentkezéskor vagy a jelentkezési dokumentumok ellenőrzését követő hiánypótlásra felszólítást követően, a megadott időpontig nem igazolja, hogy megfelel a képesítő vizsgára bocsátás PK-ban meghatározott feltételeinek, úgy a jelentkezését a vizsgaközpont törli, melyről jelentkező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap.
Alapszabályként a szakmai vizsga, képesítő vizsga vizsgatevékenységei alól nem adható felmentés. A vizsgázó felmentést kérhet szakmai vizsga vizsgatevékenységei letétele alól, ha a jogszabály, illetve a KKK erre lehetőséget ad. Képesítő vizsga esetén vizsgatevékenység alóli felmentés a PK-ban rögzített esetekben az ott meghatározott feltételek teljesülése esetén adható. Jogszabály alapján mentesül a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki országos szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a KKK-ban meghatározott követelményt teljesítette és a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Ebben az esetben a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jelesnek minősül. A Szkr. 297. § (1), (2), (3) bekezdésére és (3) bekezdés b), c) pontjára figyelemmel a vizsgaközpont
 • az interaktív, írásbeli vizsgatevékenységen lehetővé teszi a tanulmányok során alkalmazott segédeszköz használatát vagy segédszemély igénybevételét. A vizsgaközpont a halláskárosodott vizsgázó kérelmére a vizsgatevékenység szóban történő részének idejére - ha az indokolt - jelnyelvi tolmácsot biztosít.
 • indokolt esetben engedélyezi, a vizsgázó igazolt kérelme alapján
 1. a vizsgázó mentesítését a vizsgatevékenység idegen nyelvi része vagy annak egy típusa, szintje alól, ha a vizsgázót a szakmai oktatás, szakképzés során is mentesítették az idegen nyelv értékelése és minősítése alól,
 2. az interaktív, írásbeli vizsgatevékenység szóban történő vizsgatevékenységgel vagy a vizsgatevékenység szóban történő részének interaktív, írásbeli vizsgatevékenységgel történő kiváltását,
 3. az adott vizsgatevékenység az arra meghatározott időnél hosszabb idő alatt történő teljesítését azzal, hogy a projektfeladat esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a projektfeladatra előírt időtartam harminc százalékát kivéve, ha a KKK-k, PK-k másként rendelkeznek.
A vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg a vizsgázónak írásban kell benyújtania a Vizsgaközpontnak a szakmai vizsgához, képesítő vizsgához kapcsolódó felmentési kérelmét, és – rendelkezésre állás esetén – a kérelmek alapjául szolgáló dokumentumokat. A felmentési kérelem nyomtatványát innen tudja letölteni: Felmentési kérelem

A felmentési kérelem alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat a vizsgaközpont ellenőrzi. Legkésőbb a jelentkezési határidő lejárta után 10 nappal, a kérelmező írásbeli elektronikus tájékoztatást kap a felmentési kérelem elfogadásáról, elutasításáról, illetve szükség esetén felszólítást kap a hiányzó dokumentumok pótlásáról. Nem pótolt, vagy nem megfelelő igazoló dokumentumok esetén a kérelmet a vizsgaközpont elutasítja. Felmentési kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára, az erről szóló határozat kiállítására a vizsgaközpont vezetője jogosult.
A Vizsgaközpont a jelentkezési lapon tájékoztatta a jelentkezőt, hogy az időben, előre jelzett különleges igényeinek, egyedi rendkívüli szükségleteinek figyelembevételére a Szakképzési törvényre való tekintettel van lehetőség.

Vizsgarész beszámításának kérelme

Másik vizsgaközpontból hozott vizsgarész eredményének beszámítására irányuló kérelmet írásban a jelentkezéssel egyidejűleg szükséges beadni a vizsgaközpontnak. A vizsgaközpont vezetője a rendelkezésre álló igazoló dokumentum (törzslapkivonat) ellenőrzése után, a vizsgarész beszámíthatóságának kivizsgálását követően dönt és a döntésről a jelentkezőt a megadott elérhetőségek valamelyikén, írásban elektronikusan, a jelentkezési határidő lejárta után legfeljebb 10 nappal tájékoztatja.

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem írásban – lehetőség szerint – a jelentkezéssel egyidejűleg adható be a vizsgaközpontnak. Méltányossági kérelem nyújtható be pl. az adott vizsganap időbeosztásával kapcsolatban indokolt esetben pl. távolról érkező jelentkező, kisgyermek gondozása, egészségügyi problémák miatt. A méltányossági kérelmet a vizsgaközpont vezetője bírálja el. A döntésről a jelentkezőt írásban a megadott elérhetőségek egyikén 15 napon belül tájékoztatja. A vizsga megkezdése előtt 15 napon belül érkezett méltányossági kérelem esetén, a vizsgaközpont vezető az elbírálást lehetőség szerint a legrövidebb időn belül teszi meg. Kérelmező tájékoztatása a döntést követően megtörténik, legkésőbb a vizsgát megelőző napig (a kérelem beérkezésének függvényében).

A vizsgát megelőző munkanapon, illetve a vizsga napján beadott méltányossági kérelmet a vizsgaközpontnak nem áll módjában befogadni. Rendkívüli élethelyzetből adódóan a vizsga megkezdése előtt bejelentett méltányossági kérelem esetén a vizsgaközpont a helyszínen jelenlévő képviselője jogosult a méltányossági kérelmet fogadni, arról a vizsgaközpont vezetővel egyeztetni, majd a döntést a kérelmező és a vizsgabizottság tudomására hozni. Az eseményt jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. Méltányossági kérelemre hozott döntéssel szemben nincs fellebbezési lehetőség.

Kérjük, hogy a kérelem benyújtását követően rendszeresen ellenőrizze beérkező elektronikus leveleit!
A szakmai vizsga vizsgatevékenysége lehet A képesítő vizsga vizsgatevékenysége lehet
-   interaktív (számítógépet igénylő) feladat és / vagy -   projektfeladat -   írásbeli feladat és / vagy -   projektfeladat
Az Ön által választott szakmai vizsga vizsgatevékenységeinek leírását ITT találja.     Az Ön által választott képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek leírását ITT találja.    
A vizsgázónak a feladat és az útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell az interaktív vizsgán megoldani.

Írásbeli vizsgán a vizsgázó a feladatsort papíron oldja meg.

A vizsgázónak az interaktív / írásbeli vizsga megkezdése előtt személyazonosságát fényképes igazolvánnyal igazolnia kell. A vizsgatevékenységet csak akkor lehet megkezdeni, ha az ahhoz szükséges feltételekről a vizsgabizottság meggyőződött (elegendő mennyiségű számítógép, a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy). A vizsgateremben a vizsgázókon és a vizsgabizottsági tagon, a vizsga jegyzőjén, a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személyen, valamint a felügyelőn kívül más személy nem tartózkodhat. A technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős személy a Vizsgaközpont írásos engedélyével tartózkodhat a vizsgateremben.

A vizsgatevékenység megkezdése előtt a vizsgateremben a Vizsgaközpont által megbízott teremfelügyelő ülésrendet készít és tájékoztatást ad az interaktív / írásbeli vizsgatevékenység szabályairól, a használható segédeszközökről, továbbá az elkövetett szabálytalanság következményeiről és gondoskodik a vizsga rendjének betartásáról. A felügyelő az egy teremben vizsgázók ülésrendjéről nyilvántartást készít, amelyet külön jegyzőkönyvben rögzít. Ha a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelőtől. A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét be kell írni az ülésrendet tartalmazó jegyzőkönyvbe. Amennyiben a rendszer lehetővé teszi, úgy a távozás (feladatmegoldás felfüggesztése) ténye a rendszeren belül is rögzítésre kerül. A vizsgázók közül egyidejűleg csak egy ember mehet ki a teremből, ahol a folyosófelügyelő gondoskodik arról, hogy a vizsgázó senkivel ne kerülhessen kapcsolatba.

Az interaktív vizsgatevékenység során a vizsgázó csak a számítógépen dolgozhat kivéve, ha az interaktív vizsga készítője másképpen rendelkezik. Az elkészült vizsgafeladatokat a vizsgázók az erre létrehozott elektronikus felületen oldják meg és mentik el.

Írásbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó nem csak a számítógépen dolgozhat, papír alapú feladatlap is használható. Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a Vizsgaközpont által biztosított feladatlapon, szükség szerint pótlapon oldják meg a vizsgázók.

Ha a vizsgázó befejezte a vizsgafeladat kidolgozását menti és lezárja a vizsgafeladatot. A felügyelő az ülésrendbe a vizsgázó neve mellé rögzíti a befejezés időpontját, írásbeli vizsga esetén átveszi az elkészített írásbeli vizsgafeladatot.

Ha a teremfelügyelő az interaktív / írásbeli vizsgatevékenység közben szabálytalanságot észlel, felfüggeszti a vizsgázó vizsgatevékenységét, az ülésrendben írásban rögzíti ennek tényét, továbbá a felfüggesztés pontos idejét, a szabálytalanság jellegét, és aláírás után engedélyezi a vizsgázónak a vizsgatevékenység folytatását. A szabálytalansággal kapcsolatban a vizsgatevékenységet, vizsgázókat meg nem zavarva, célszerűen a vizsgatevékenység befejeztével külön jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság tényének és körülményének megállapítását, az érintett vizsgázó és felügyelő nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a szabálytalanság következményeiről. A jegyzőkönyvet a felügyelő, a vizsgázó és a vizsgafelügyelő írja alá. A vizsgázó észrevételét – kérelmére – a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A szabálytalansággal összefüggésben felvett jegyzőkönyvet csatolni kell a vizsgajegyzőkönyvhöz. A jegyzőkönyv felvételével a felügyelő eleget tesz hivatalos tájékoztatási kötelezettségének. A szabálytalanságot a vizsgaközpont a jegyzőkönyv ismeretében kivizsgálja és dönt a következményekről.

Az értékelt interaktív / írásbeli vizsgadolgozatba való megtekintés időpontjára és módjára vonatkozóan a vizsgaközpont követi az államigazgatási szerv utasításait. Amennyiben a vizsgaközpontnak szerepe van a vizsgadolgozat megtekintésének biztosításában, úgy annak módjáról és időpontjáról a vizsgázókat tájékoztatja.

Kérjük, hogy a vizsga megkezdése után is rendszeresen ellenőrizze beérkező elektronikus leveleit! A vizsgaközpont minden az interaktív vizsgafeladattal, értékelési útmutatóval, értékeléssel kapcsolatos észrevételt, panaszt továbbít az érintett szakképzési államigazgatási szervnek és a továbbiakban útmutatásai szerint jár el. Észrevétel kizárólag a meglévő értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.
A projektfeladat a Vizsgaközpont által – a KKK-ra, PK-ra tekintettel – a vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése céljából meghatározott vizsgatevékenység.

A projektfeladatot a vizsgára vagy a vizsgán kell elkészíteni és szükség szerint szóban az adott szakma folytatásához szükséges ismeretek ellenőrzésére is kiterjedően megvédeni. Projektfeladatként – a KKK-nak / PK-nak megfelelően – gyakorlati vizsgamunka, vizsgaremek, vizsgamű vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítása vagy záródolgozat vagy portfólió elkészítése határozható meg.

A projektfeladat vizsgaidőpontját a Vizsgaközpont határozza meg vonatkozó KKK vagy PK figyelembevételével. A projektfeladatot a vizsgázó a Vizsgaközpont által a projektfeladathoz kapcsolódóan meghatározott segédanyagok használatával végzi.

A projektfeladat végrehajtásához a KKK-ban / PK-ban meghatározott időtartam áll a vizsgázó rendelkezésére. Nem számítható be a vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartamba a vizsgázónak fel nem róható okból kieső idő. Ha a projektfeladat végrehajtása során balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok merül fel, azt a vizsgafelügyelő haladéktalanul jelzi a Vizsgaközpontnak, amely a szakmai vizsga során elkészítendő projektfeladatot megváltoztathatja.
A vizsgázó teljesítményét vizsgatevékenységenként a pontszámok százalékban és érdemjegyben történő kifejezésével kell értékelni. Sikertelen a vizsga, ha bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni, amennyiben a vonatkozó KKK vagy PK másképpen nem rendelkezik.

Az egyes vizsgafeladatok eredménye a KKK-ban / PK-ban rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően számít bele a vizsga eredményébe.

A vizsga eredményét a Vizsgaközpont a vizsgát követő 5 napon belül hirdeti ki. A Vizsgaközpont gondoskodik a vizsgázók tájékoztatásáról az eredmények elérhetőségének módjáról, illetve a bizonyítványok, oklevelek átvételének időpontjáról és helyszínéről, legkésőbb az utolsó vizsgatevékenység befejezésével egyidejűleg.

Kérjük, hogy a vizsga során folyamatosan ellenőrizze beérkező elektronikus leveleit!
A szakma-megszerzéséhez javító vizsgát kell tennie annak a vizsgázónak:
 1. aki sikertelen vizsgát tett,
 2. aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította,
 3. akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltott.
Ha a KKK / PK másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni. A b) és c) pontban meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.

A javítóvizsga a KKK megváltozásáig, de legalább a vizsgát követő 1 évig a képzés megkezdésekor hatályos KKK szerint tehető le vagy ismételhető meg.

Ha a vizsgázó a vizsgát neki fel nem róható okból meg sem kezdte, vagy megkezdte, de befejezni nem tudta, azokból a vizsgatevékenységekből, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet. A pótlóvizsga a KKK-k megváltozásáig, de legalább a szakmai vizsgát követő 1 évig a képzés megkezdésekor hatályos KKK-k szerint tehető le.

A vizsgázó a pótlóvizsgát még ugyanabban a vizsgaidőszakban is leteheti, ha a szakmai vizsga letételét gátló akadályok elhárultak és lebonyolításának feltételei adottak. Ebben az esetben a törzslapkivonatot a pótlóvizsgát megelőzően ki kell adni a vizsgázónak.

A szakmai vizsgán részszakma megszerzését igazoló bizonyítvány kiadható.

Képesítő vizsgát a vizsgázó a jelentkezést megelőző 30 nappal érvényben lévő PK-k alapján kezdeményezhet. Az elvégzett képzés tanúsítványának birtokában a vizsgázó a vizsgára időkorlát nélkül jelentkezhet. A Vizsgaközpont vezetője, amennyiben a képzéskor érvényben lévő PK-k közötti eltérés meghaladja a 25%-ot, további vizsgafeladatokat írhat elő a PK-ban megfogalmazott vizsgafeladatok mellé.
Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgára késve érkezik olyan mértékben, hogy a többi vizsgázó a vizsgatevékenységet (interaktív / írásbeli) már elkezdte, úgy a vizsgázó a vizsgatevékenységet nem kezdheti meg, pótlóvizsgát kell tennie. Projektfeladat esetén a késve érkező vizsgázó, utolsó vizsgázóként és csak abban az esetben bocsájtható vizsgára, ha a vizsga 19 óráig befejezhető. Ellenkező esetben pótlóvizsgát kell tennie. Minden késéssel összefüggő esetet jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Szakma vagy szakképesítés megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai vagy képesítő bizonyítványt az kaphat, aki sikeres szakmai vizsgát tett. Az oklevél, a szakmai bizonyítvány, a szakképesítést igazoló bizonyítvány valamint az azok kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány (törzslap) közokirat.

Az oklevél, illetve a szakmai bizonyítvány kiadásával egyidejűleg vagy azt követően a vizsgázó kérésére a vizsgaközpont magyar nyelven vagy a szakmai vizsga nyelvén kiállított Europass oklevél-kiegészítőt, illetve Europass szakmaibizonyítvány-kiegészítő (a továbbiakban együtt: Europass-kiegészítő) ad ki. A magyar és az angol nyelvű Europass-kiegészítő ingyenesen és elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra. A magyar és az angol nyelvtől eltérő más nyelvű Europass-kiegészítő elektronikus formában, a vizsgázó külön kérésére papíralapú iratként kerül kiadásra, a kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaközpontnak.
Amennyiben a vizsgázó a bizonyítványát elvesztette, a Vizsgaközponthoz benyújtott kérelme alapján – illeték fizetését követően – bizonyítvány másodlatot kaphat. A másodlat nem új bizonyítvány kiállítását, hanem az elvesztett bizonyítvány adatainak közokiratba foglalását jelenti.
Megszakítás